Lütfen Bekleyiniz...
Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı

Şirketimizin 20 Haziran 2019 tarihinde saat 10:45 de Konya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu Selçuklu/ KONYA 
adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının
 sağlanması hususunda gereğini arz ederiz.
 
 

BELEDİYE SAĞLIK HASTANESİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULUGÜNDEM
1- Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2018 Yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdikinin görüşülerek kabulü veya reddi,
4- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
5- Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa eden Ahmet DEMİR’in yerine 08/05/2018 tarihinde atanan
Şükrü KOYUNCU’nun Yönetim Kurulu Üyeliğinin onanmasının müzakeresi 

6- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Süresi ve Huzur Haklarının belirlenmesi,
7- Yeni Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Süresinin belirlenmesi
8- Dilek ve temenniler,
9- Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum …… TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi’nin
20/06/2019 tarihinde Perşembe günü saat saat 10:45 de Konya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu Selçuklu
 KONYA adresinde yapılacak 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki
 maddelerin  karara bağlaması için oy kullanmaya ……………………………….’yı vekil tayin ettik. 

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı / Ünvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter
tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
 
 
 
Bu ilan 6102 sayılı TTK'nun 414.maddesi gereği yapılmıştır.